IV edycja Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych

W dniu 28 lutego 2020 r. roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Komisja przyznała 290 stypendiów dla uzdolnionych uczniów i uczennic szkół branżowych, techników, ogólnokształcących szkół artystycznych i liceów plastycznych w województwie świętokrzyskim. W tej licznej grupie znalazło się 32 uczniów Technikum Nr 1 (głównie klas trzecich i czwartych) 1 uczennica Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Każdy ze stypendystów zostanie objęty przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wysokości 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.

Po raz czwarty cieszymy się, że możemy wspomóc finansowo naszych zdolnych i pracowitych uczniów.