RODO – Office 365

Z racji tego, że nasza szkoła w ramach zdalnego nauczania korzysta z rozwiązań firmy Microsoft tj. Office 365 for Education, uznajemy za konieczne przekazanie Państwu najważniejszych informacji w zakresie RODO, które stanowią uzupełnienie do ogólnej klauzuli informacyjnej, która jest dla Państwa dostępna w stronie internetowej naszej szkoły (www.zs1.net).

Szkoła jest Administratorem danych osobowych uczniów oraz opiekunów prawnych. W przypadku korzystania z rozwiązań Office 365 for Education, firma Microsoft wchodzi w rolę podmiotu przetwarzającego. Microsoft w swoich wewnętrznych regulacjach zastosował postanowienia tzw. standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia Administratorowi właściwej ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych, których przetwarzanie dotyczy. Poniżej publikujemy Państwu plik do w/wym. regulacji.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zs1.net

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO, USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm., a także UCHWAŁA NR 97 RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, czyli Uchwała WIIP.