Realizujemy projekt w ferie…

Od września 2020 r. w porozumieniu z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego realizujemy projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, priorytet 8Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

W projekcie „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” uczestniczy 45 uczniów ZS Nr 1  w zawodzie technik hotelarstwa. 

Wsparciem zostanie objętych 180 uczniów z 4 szkół województwa świętokrzyskiego kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki:

  1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju
  2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
  3. Zespół Szkół nr 3 w Końskich
  4. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim (45 uczniów w latach 2020 – 2022).

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:
–  szkolenie informatora turystycznego, 
– szkolenie z podstaw przewodnictwa turystycznego i  wiedzy o regionie świętokrzyskim,
– zajęcia z zakresu obsługi punktu informacji turystycznej,
– kompetencji językowych (język angielski).

Wszyscy uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe w wymiarze 150 godzin u członków ROTWŚ m. in. w biurach podróży, punktach i centrach informacji turystycznej oraz hotelach.

Nasza szkoła otrzymała wsparcie – 20 000 zł  – na doposażenie Szkolnego Punktu Informacji Turystycznej. 

Trzydziestu uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach, przygotowując się do odbycia staży u pracodawców.