Aktywna tablica

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Na program „Aktywna tablica” w latach 2020-2024 jest przewidziana łączna kwota 361 455 000 zł z budżetu państwa, z czego w 2020 r. – 35 000 000 zł Program będzie finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę, z wyjątkiem przekazania wsparcia na zakup inwestycyjny – wówczas wkład własny wzrośnie do 50 %.

Głównym celem Programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Doposażenie szkół  w pomoce dydaktyczne umożliwiające  szerokie wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej i doprowadzenie do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Dzięki przystąpieniu do Programu „Aktywna tablica” nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe 12 000 zł + wkład własny 3000 zł = wartość zadania 15 000 zł, na zakup pomocy dydaktycznych umożliwiających szerokie wykorzystywanie TIK. 
W ramach przyznanej dotacji zostało zakupionych 5 nowoczesnych laptopów, a z funduszu Rady Rodziców zostało zakupione 5 pakietów Microsoft Office 2019.


Powołanie e-koordynatora szkolnego 

Na e-koordynatora  do monitorowania działań w zakresie stosowania TIK  powołano Bernarda Jaworskiego. Głównym zadaniem e-koordynatora jest wspieranie dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej.


Powołanie zespołu samokształceniowego Aktywna Tablica

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” powołany został nauczycielski zespół samokształceniowy w składzie: 
Bernard Jaworski – e-koordynator, przewodniczący
Marta Jarecka – członek zespołu
Dorota Jaros – członek zespołu
Aneta Krawczyk – członek zespołu
Agnieszka Kutera – członek zespołu
Agnieszka Kwiatkowska – członek zespołu
Agnieszka Mazur – członek zespołu

Do zadań zespołu należy monitorowanie wykorzystania urządzeń i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami poprzez udostępnianie scenariuszy zajęć i dobrych praktyk.


Harmonogram pracy zespołu samokształceniowego „Aktywna Tablica”
rok szkolny 2020/2021.

… plik do pobrania …


Scenariusze zajęć


Przydatne strony:

https://epodreczniki.pl

https://www.edunews.pl/

http://www.scholaris.pl/

https://www.eduscience.pl