Wytyczne sanitarne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się. 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.. Zdający nie mogąpożyczać przyborów od innych zdających. 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 

8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. 

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

11.  Zdający, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

12. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się 
w nich sprzętów. 

13. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających 
o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

14. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi; 
2) obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi  przepisami prawa; 
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie. 

15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, 
o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach); 

2) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały;

3) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale; 

4) w przypadku części pisemnej EPKwZ przeprowadzanej przy komputerze – podzielić zdających z jednej zmiany (godziny/sali) na dwie mniejsze grupy i umożliwić przystąpienie do egzaminu zdającym z obu grup w ramach czasu przeznaczonego dla danej zmiany; 

5) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin;

6) jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły; 

7) poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

16. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu. 

Komunikat dla Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne) od 26 października do 8 listopada 2020 r. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi kształcenie na odległość stosując następujące zasady:

 1. We wskazanym okresie kontynuowana jest realizacja programu nauczania. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 
 2. Szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje dziennik elektroniczny oraz platformę internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft.
 3. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone także w oparciu o: 
  – materiały edukacyjne na portalach edukacyjnych, 
  – zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/
  – zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły www.zs1.net
  – podręczniki i ćwiczenia, które uczeń posiada.
 4. Nauczyciele organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 5. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych. 
 6. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym). 
 7. Warto pamiętać, że logowanie, przesyłanie, generowanie materiałów w postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę, a dla nauczycieli czas poświęcony na pracę.
 8. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości 
  i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 9. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi. 
 10. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu 
  w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
 11. Uczniowie wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcom.
 12. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem 
  i w Internecie.
 13. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji 
  z nauczycielami.
 14. Rodzice powinni być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 15. Przygotowywane przez nauczycieli materiały i treści edukacyjne będą przekazywane drogą on-line z wykorzystaniem e-dziennika oraz platformy Microsoft 365.
 16. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym podziale godzin oddziałów z uwzględnieniem następujących wytycznych:
  – zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem rozpoczynają się od godziny 8.00;
  – zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym trwają 30 minut i odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:
Nr lekcjiGodziny
0.8.00 – 8.30
1.8.45 – 9.15
2.9. 30 – 10.00
3.10.15 – 10.45
4.11.00 – 11.30
5.11.45 – 12.15
6.12.30 – 13.00
7.13.15 – 13.45
8.14.00 – 14.30
9.14.45 – 15.15

– nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy 
z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniówz urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej; 
-nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu dedykowanych na platformie Microsoft 365, w tym nagrań video (na żywo) bądź przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć;
– nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami, udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu;
– nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin; w przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści:  temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, edytor tekstu , quiz etc. ), link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych;
– nauczyciel ustala formę i zakres czasowy kontaktów indywidualnych z uczniami;
– nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 – do określonej godziny danego bądź kolejnego/-ych dnia/-i, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych;
– nauczyciel ustala także czas na wykonanie i odesłanie drogą on-line przez uczniów zleconych prac domowych.

17. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych: 
– ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe i przesłane do nauczyciela 
w wyznaczonym terminie drogą on-line z wykorzystaniem e-dziennika, poczty elektronicznej, komunikatorów lub platformy Microsoft 365;
– ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo, jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela 
z wykorzystaniem czatu, e-dziennika, komunikatorów czy poczty elektronicznej;
– dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów; uczniowie powinni mieć szansę, by wykazać się umiejętnościami np. w formie realizowanych projektów;
– oceny należy wpisywać do dziennika elektronicznego.

18. W okresie nauki zdalnej obecność ucznia na zajęciach zdalnych to logowanie się na platformie i uczestnictwo w zajęciach. W wyjątkowych sytuacjach potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest odbiór wiadomości przesłanej przez nauczyciela e-dziennikiem.

19. Tematy zajęć należy zapisać w dzienniku elektronicznym.

20. Pedagog szkolny pełni dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczasowych godzinach swojej pracy (informacja na stronie szkoły www.zs1.net w zakładce Szkoła, Pedagog szkolny)
W sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego będzie on możliwy we wtorki w godzinach 9.00 – 13.30 oraz w czwartki w godzinach 8.00 – 12.30.

21. Nauczyciele wychowania fizycznego mając na uwadze fakt, że ich zajęcia to nie tylko stricte aktywność fizyczna, uwzględniają w swojej pracy tematy związane z rozwojem fizycznym i sprawności fizycznej, bezpieczeństwa w aktywności fizycznej czy edukacji prozdrowotnej, zdrowy styl życia, bezpieczeństwo uprawiania sportów, itp.

22. Zajęcia indywidualnego nauczania realizowane są indywidualnie w formie zdalnej.

23. Zajęcia rewalidacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze realizowane są według dotychczasowego planu z wykorzystaniem platformy Microsoft 365. 

24. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zaleca się na bieżąco śledzić strony Ministerstwa Edukacji i Nauki (men.gov.pl), Kuratorium Oświaty w Kielcach (kuratorium.kielce.pl), stronę szkoły (www.zs1.net) oraz dziennik elektroniczny i przesyłane nim wiadomości.

Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania cukrzycy typu 2

Drodzy Rodzice/Opiekunowie w dzienniku elektronicznym pojawiła się wiadomość odnośnie programu profilaktycznego, do którego przyłączyła się nasza szkoła. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu i przystąpienie do programu.