Ważny komunikat !

Szanowni Rodzice, 
Drodzy Uczniowie,

już wiemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do Świąt Wielkanocnych się nie zobaczymy.

W trosce o Was i Wasze zdrowie dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań w sytuacjach problemowych. Jeżeli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nauka zdalna będzie tylko doskonalona, co pozwoli na zakończenie obowiązkowego materiału w normalnym, ustalonym wcześniej terminie. Zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem e-dziennika oraz platformy Microsoft 365, do której dostęp otrzymacie w ciągu 2 najbliższych dni, a także poprzez komunikatory oraz zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły. W razie problemów z dostępem do któregokolwiek z wymienionych powyżej źródeł, prosimy o niezwłoczny kontakt z wychowawcą klasy lub szkołą.

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte.

Zapraszam również do kontaktu mailowego: sekretariat@zs1.net lub pedagog@zs1.net

Odpowiemy na wszystkie Wasze pytania dotyczące spraw szkolnych.
Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Kutera
dyrektor szkoły

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych !

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Ponadto prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości wysyłanych za pomocą e-dziennika, śledzenia strony internetowej szkoły, stron internetowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.

APEL DO PRACODAWCÓW !

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki  pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

O dalszych działaniach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Pełna treść komunikatu jest opublikowana na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Bieg Tropem Wilczym w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wśród około 300 osób, które 1 marca – w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wzięły udział w VIII edycji projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” było 4 naszych uczniów z klasy I d w zawodzie technik spedytor: Amadeusz Adamski, Mariusz Jurys, Kacper Mgłosiek i Bartek Ogłaza pod opieką Pana Jarosława Combra, nauczyciela wychowania fizycznego. Młodzież wraz ze swym opiekunem, zachęceni do udziału w tym wydarzeniu przez Panią Małgorzatę Wieczorek, nauczycielkę historii, chcieli w ten sposób oddać hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz podtrzymać świadomość historyczną na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków. Nie bez znaczenia była także forma projektu – popularyzacja biegania oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

Wszystkim uczestnikom biegu gratulujemy dotarcia do mety.

IV edycja Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych

W dniu 28 lutego 2020 r. roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Komisja przyznała 290 stypendiów dla uzdolnionych uczniów i uczennic szkół branżowych, techników, ogólnokształcących szkół artystycznych i liceów plastycznych w województwie świętokrzyskim. W tej licznej grupie znalazło się 32 uczniów Technikum Nr 1 (głównie klas trzecich i czwartych) 1 uczennica Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Każdy ze stypendystów zostanie objęty przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wysokości 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.

Po raz czwarty cieszymy się, że możemy wspomóc finansowo naszych zdolnych i pracowitych uczniów.