„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Okres realizacji projektu: 1 października 2019 r. – 30 września 2021 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w Ostrowcu Św. poprzez doposażenie pracowni zgodnie z wymogami podstawy programowej i rynku pracy, kursy, szkolenia, staże, zwiększenie kompetencji uniwersalnych 146 uczniów (71 K, 75 M) oraz doskonalenie umiejętności 36 nauczycieli (w tym 15 K, 21 M) w okresie realizacji projektu.

Szkoły
Projekt skierowany jest do 5 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Ostrowca Św.:

 • Zespół Szkół – nr 1 – technik ekonomista,
 • Zespół Szkół – nr 2 – technik budownictwa, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik organizacji reklamy,
 • Zespół Szkół – nr 3 – technik logistyk,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Szkoła Branżowa I stopnia nr 4 – elektromechanik pojazdów samochodowych oraz Technikum nr 4 – technik pojazdów samochodowych
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

Uczniowie
W projekcie weźmie udział 146 uczniów (71 uczennic i 75 uczniów) uczących się w szkołach objętych projektem na terenie Ostrowca Św.:

 • 16 uczniów (14 uczennic i 2 uczniów) Zespołu Szkół nr 1 na kierunku technik ekonomista,
 • 70 uczniów (40 uczennic i 30 uczniów) Zespołu Szkół nr 2 na kierunkach technik budownictwa, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik organizacji reklamy,
 • 20 uczniów (10 uczennic i 10 uczniów) Zespołu Szkół nr 3 na kierunku technik logistyk,
 • 30 uczniów (1 uczennica i 29 uczniów) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Szkoły Branżowej I stopnia nr 4 – w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych oraz Technikum nr 4 – w zawodzie technik pojazdów samochodowych
 • 10 uczniów (6 uczennic i 4 uczniów) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

Nauczyciele
W projekcie weźmie udział 36 nauczycieli (15 kobiet i 21 mężczyzn) nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia ogólnego kształcących uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w tym:

 • 4 nauczycieli (2 kobiety, 2 mężczyzn), w Zespole Szkół nr 2
 • 10 nauczycieli (5 kobiet, 5 mężczyzn), w Zespole Szkół nr 3
 • 7 nauczycieli (1 kobieta, 6 mężczyzn), w CKZIU
 • 15 nauczycieli (7 kobiet, 2 mężczyzn) w SOSW.

Rekrutacja na kursy dla uczniów zostanie przeprowadzona w każdej szkole w II 2020 r. (I –sze edycje) oraz II 2021 r. (II –gie edycje).

Rekrutacja na kursy dla nauczycieli zostanie przeprowadzona w okresie od XII 2019 r. – II 2020 r..

Kwota dofinansowania: 1.248.311,07 zł, wkład własny: 65.850,62 zł.

Działania:
Dla szkół – doposażenie pracowni:

 • w zawodzie technik ekonomista (TE) w ZS nr 1
 • w zawodzie technik organizacji reklamy (TOR) i technik grafiki i poligrafii cyfrowej (TGiPC) w ZS nr 2
 • w zawodzie technik logistyk (TL) w ZS nr 3
 • pracowni edukacja dla bezpieczeństwa (EdB), pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej warsztatów szkolnych (EiES), pracowni w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych (EPS), technik pojazdów samochodowych (TPS) w CKZiU

Dla uczniów:
Kursy

 • Kurs Księgowość dla ekonomistów z ECDL (ZS nr 1)
 • Kurs fotografii I i II stopnia – 2 ed., Kurs obsługi programu AUTOCAD – 2 ed. dla uczniów ZS nr 2
 • Kurs operatora wózka widłowego – rozszerzony – 2 ed. dla ucz. ZS nr 3
 • Kurs Cukiernik – 180 h dla uczniów SOSW
 • Oscyloskop w praktyce warsztatowej – 2 ed., Sieci transmisji danych w pojazdach samochodowych – 2 ed., Kurs SEP – uprawnienia do 1 KV dla uczniów CKZiU

Zwiększanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
– doradztwo edukacyjno-zawodowe, socjoterapia, warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Staże i praktyki 

Dla nauczycieli
Studia podyplomowe: Wycena nieruchomości, Grafika komputerowa,

Kursy: Autocad; Gospodarka magazynowa i kontrola zapasów w praktyce; Skuteczny specjalista do spraw transportu i spedycji; Szkolenie TIK; Kurs certyfikujący potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenie zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:
H. Sienkiewicza 70,  Ostrowiec Świętokrzyski
Poniedziałek – piątek
godz. 7:00 – 15:00
lub pod nr telefonów: 41 200 30 14, 41 248 03 70

Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.5 i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.1  Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.