Komunikat dla Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne) od 26 października do 8 listopada 2020 r. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi kształcenie na odległość stosując następujące zasady:

 1. We wskazanym okresie kontynuowana jest realizacja programu nauczania. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 
 2. Szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje dziennik elektroniczny oraz platformę internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft.
 3. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone także w oparciu o: 
  – materiały edukacyjne na portalach edukacyjnych, 
  – zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/
  – zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły www.zs1.net
  – podręczniki i ćwiczenia, które uczeń posiada.
 4. Nauczyciele organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 5. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych. 
 6. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym). 
 7. Warto pamiętać, że logowanie, przesyłanie, generowanie materiałów w postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę, a dla nauczycieli czas poświęcony na pracę.
 8. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości 
  i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 9. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi. 
 10. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu 
  w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
 11. Uczniowie wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcom.
 12. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem 
  i w Internecie.
 13. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji 
  z nauczycielami.
 14. Rodzice powinni być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 15. Przygotowywane przez nauczycieli materiały i treści edukacyjne będą przekazywane drogą on-line z wykorzystaniem e-dziennika oraz platformy Microsoft 365.
 16. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym podziale godzin oddziałów z uwzględnieniem następujących wytycznych:
  – zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem rozpoczynają się od godziny 8.00;
  – zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym trwają 30 minut i odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:
Nr lekcjiGodziny
0.8.00 – 8.30
1.8.45 – 9.15
2.9. 30 – 10.00
3.10.15 – 10.45
4.11.00 – 11.30
5.11.45 – 12.15
6.12.30 – 13.00
7.13.15 – 13.45
8.14.00 – 14.30
9.14.45 – 15.15

– nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy 
z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniówz urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej; 
-nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu dedykowanych na platformie Microsoft 365, w tym nagrań video (na żywo) bądź przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć;
– nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami, udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu;
– nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin; w przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści:  temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, edytor tekstu , quiz etc. ), link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych;
– nauczyciel ustala formę i zakres czasowy kontaktów indywidualnych z uczniami;
– nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 – do określonej godziny danego bądź kolejnego/-ych dnia/-i, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych;
– nauczyciel ustala także czas na wykonanie i odesłanie drogą on-line przez uczniów zleconych prac domowych.

17. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych: 
– ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe i przesłane do nauczyciela 
w wyznaczonym terminie drogą on-line z wykorzystaniem e-dziennika, poczty elektronicznej, komunikatorów lub platformy Microsoft 365;
– ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo, jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela 
z wykorzystaniem czatu, e-dziennika, komunikatorów czy poczty elektronicznej;
– dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów; uczniowie powinni mieć szansę, by wykazać się umiejętnościami np. w formie realizowanych projektów;
– oceny należy wpisywać do dziennika elektronicznego.

18. W okresie nauki zdalnej obecność ucznia na zajęciach zdalnych to logowanie się na platformie i uczestnictwo w zajęciach. W wyjątkowych sytuacjach potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest odbiór wiadomości przesłanej przez nauczyciela e-dziennikiem.

19. Tematy zajęć należy zapisać w dzienniku elektronicznym.

20. Pedagog szkolny pełni dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczasowych godzinach swojej pracy (informacja na stronie szkoły www.zs1.net w zakładce Szkoła, Pedagog szkolny)
W sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego będzie on możliwy we wtorki w godzinach 9.00 – 13.30 oraz w czwartki w godzinach 8.00 – 12.30.

21. Nauczyciele wychowania fizycznego mając na uwadze fakt, że ich zajęcia to nie tylko stricte aktywność fizyczna, uwzględniają w swojej pracy tematy związane z rozwojem fizycznym i sprawności fizycznej, bezpieczeństwa w aktywności fizycznej czy edukacji prozdrowotnej, zdrowy styl życia, bezpieczeństwo uprawiania sportów, itp.

22. Zajęcia indywidualnego nauczania realizowane są indywidualnie w formie zdalnej.

23. Zajęcia rewalidacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze realizowane są według dotychczasowego planu z wykorzystaniem platformy Microsoft 365. 

24. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zaleca się na bieżąco śledzić strony Ministerstwa Edukacji i Nauki (men.gov.pl), Kuratorium Oświaty w Kielcach (kuratorium.kielce.pl), stronę szkoły (www.zs1.net) oraz dziennik elektroniczny i przesyłane nim wiadomości.

Środki do dezynfekcji

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w pojemnikach:

 • do dezynfekcji rąk oraz powierzchni na terenie naszej szkoły stosujemy następujące płyny:
  – TRISEPT MAX,
  – TRISEPT MIX,
  – TRISEPT COMPLEX,
  – MERIDA POLANA DDR+,
  – MEDISEPT Velodes Silk,
  – MEDISEPT Velox Spray tea tonic.
 • do mycia rąk w pojemnikach na mydło na terenie naszej szkoły stosujemy preparat antybakteryjny – delikatne mydełko:
  – Septoderm PROFESSIONAL.

Poniżej publikujemy karty charakterystyki płynów oraz mydła:

Więcej o: RODO – Office 365

RODO – Office 365

Z racji tego, że nasza szkoła w ramach zdalnego nauczania korzysta z rozwiązań firmy Microsoft tj. Office 365 for Education, uznajemy za konieczne przekazanie Państwu najważniejszych informacji w zakresie RODO, które stanowią uzupełnienie do ogólnej klauzuli informacyjnej, która jest dla Państwa dostępna w stronie internetowej naszej szkoły (www.zs1.net).

Szkoła jest Administratorem danych osobowych uczniów oraz opiekunów prawnych. W przypadku korzystania z rozwiązań Office 365 for Education, firma Microsoft wchodzi w rolę podmiotu przetwarzającego. Microsoft w swoich wewnętrznych regulacjach zastosował postanowienia tzw. standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia Administratorowi właściwej ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych, których przetwarzanie dotyczy. Poniżej publikujemy Państwu plik do w/wym. regulacji.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zs1.net

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO, USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm., a także UCHWAŁA NR 97 RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, czyli Uchwała WIIP.

Eco – maseczka

W tym trudnym i wyjątkowym dla wszystkich okresie, a dla Was – drodzy uczniowie klas pierwszych, szczególnie z perspektywy rozpoczęcia nauki w nowej szkole, w trosce o Wasze oraz Waszych rodziców/opiekunów poczucie bezpieczeństwa o zdrowie, mając na względzie rolę profilaktyki, każdy z Was otrzymał maseczkę ochronną wielokrotnego użytku, która nie utrudnia oddychania, dzięki temu, iż wykonana jest z naturalnego, przyjaznego dla każdego materiału. Maseczki te są dwuwarstwowe oraz dwustronne, a więc można je nosić na jedną z dwóch stron do wyboru, to tak jak by się miało dwie maseczki. Najczęściej jedna strona jest jednobarwna, a druga wzorzysta. Ich rozmiar jest uniwersalny, a mimo to, szczelnie przylegają do każdej twarzy uniemożliwiając przedostawanie się wirusów. 

Maseczka ma wyprofilowany krój, w górnej linii posiada plastyczny nosek, co sprawia, że nie wchodzi na oczy i nie układa się poziomo prosto i każdy dopasuje ją idealnie do własnego profilu twarzy. Ponadto, w maseczce jest możliwość regulacji zauszników, które wykonane są z cienkich ruloników, a nie jak to najczęściej mają dostępne maseczki w handlu z gumki, która często podrażnia, szczególnie osoby o wrażliwej skórze. Jeśli jednak ktoś preferuje mocowania z gumek, to w każdej chwili można dokonać zamiany, gdyż konstrukcja maski to przewiduje.

Jak dbać o maseczkę wielokrotnego użytku, aby spełniała swoje zadanie?

 1. Po każdorazowym wykorzystaniu należy ją wyprać w temperaturze minimum 60°C (w tej temp. wirus ginie). Jest wówczas gwarancja, że maseczka jest bezpieczna i nadal spełnia swoją funkcję.
 2. Po wyschnięciu warto ją zdezynfekować, szczególnie jeżeli nie została uprzednio wygotowana. W tym celu należy wyprasować ją z obu stron żelazkiem ustawionym na maksymalną temperaturę. Można również zdezynfekować maseczkę środkiem antybakteryjnym o zawartości alkoholu min. 70% w postaci sprayu. Wystarczy spryskać dokładnie i poczekać aż wyschnie.
 3. Należy zmieniać maseczkę za każdym razem, gdy staje się wilgotna. Zdejmujemy ją ostrożnie, starając się nie dotykać jej zewnętrznej strony
  i wkładamy ją do przeznaczonego do tego celu woreczka, np. foliowego.

Maseczki zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o Was, w szerokiej gamie wzorów i kolorów, tak aby w parze z bezpieczeństwem zapewnić spełnienie indywidualnych preferencji estetycznych. Używając tej maseczki wyrazisz tym samym szacunek dla środowiska naturalnego, bo to maseczka wielokrotnego użytku. Nawet gdy w końcu zużyje się i trzeba będzie ją wyrzucić, to jak już wspomniano wcześniej, wykonana jest z naturalnego włókna, a więc czas jej rozkładu w związku z tym będzie krótki. A jeszcze lepszym sposobem jest jej zutylizowanie poprzez spalenie, produktem końcowym będzie wówczas niewielka ilość popiołu, niczym po spaleniu kartki papieru.

Eco – maseczka na zdrowie i miły dla Ciebie pobyt w tej szkole!

POWODZENIA!