Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim ze względu na sytuację epidemiologiczną

Treść artykułu pochodzi ze strony BIP: http://bip.zs1.net/art,251,zarzadzenie-nr-602021-z-dnia-15-grudnia-2021-r

Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie aktualizacji Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim zapewniających bezpieczny powrót do szkoły w roku szkolnym 2021/2022, higieniczne warunki pobytu w szkole oraz minimalizujących ryzyko wystąpienia zagrożenia SARS-CoV2 na terenie szkoły

Treść artykułu pochodzi ze strony BIP: http://bip.zs1.net/index.php?c=article&id=226

Komunikat dla Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne) od 26 października do 8 listopada 2020 r. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi kształcenie na odległość stosując następujące zasady:

 1. We wskazanym okresie kontynuowana jest realizacja programu nauczania. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 
 2. Szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje dziennik elektroniczny oraz platformę internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft.
 3. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone także w oparciu o: 
  – materiały edukacyjne na portalach edukacyjnych, 
  – zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/
  – zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły www.zs1.net
  – podręczniki i ćwiczenia, które uczeń posiada.
 4. Nauczyciele organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 5. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych. 
 6. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym). 
 7. Warto pamiętać, że logowanie, przesyłanie, generowanie materiałów w postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę, a dla nauczycieli czas poświęcony na pracę.
 8. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości 
  i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 9. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi. 
 10. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu 
  w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
 11. Uczniowie wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcom.
 12. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem 
  i w Internecie.
 13. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji 
  z nauczycielami.
 14. Rodzice powinni być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 15. Przygotowywane przez nauczycieli materiały i treści edukacyjne będą przekazywane drogą on-line z wykorzystaniem e-dziennika oraz platformy Microsoft 365.
 16. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym podziale godzin oddziałów z uwzględnieniem następujących wytycznych:
  – zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem rozpoczynają się od godziny 8.00;
  – zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym trwają 30 minut i odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:
Nr lekcjiGodziny
0.8.00 – 8.30
1.8.45 – 9.15
2.9. 30 – 10.00
3.10.15 – 10.45
4.11.00 – 11.30
5.11.45 – 12.15
6.12.30 – 13.00
7.13.15 – 13.45
8.14.00 – 14.30
9.14.45 – 15.15

– nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy 
z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniówz urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej; 
-nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu dedykowanych na platformie Microsoft 365, w tym nagrań video (na żywo) bądź przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć;
– nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami, udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu;
– nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin; w przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści:  temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, edytor tekstu , quiz etc. ), link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych;
– nauczyciel ustala formę i zakres czasowy kontaktów indywidualnych z uczniami;
– nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 – do określonej godziny danego bądź kolejnego/-ych dnia/-i, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych;
– nauczyciel ustala także czas na wykonanie i odesłanie drogą on-line przez uczniów zleconych prac domowych.

17. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych: 
– ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe i przesłane do nauczyciela 
w wyznaczonym terminie drogą on-line z wykorzystaniem e-dziennika, poczty elektronicznej, komunikatorów lub platformy Microsoft 365;
– ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo, jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela 
z wykorzystaniem czatu, e-dziennika, komunikatorów czy poczty elektronicznej;
– dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów; uczniowie powinni mieć szansę, by wykazać się umiejętnościami np. w formie realizowanych projektów;
– oceny należy wpisywać do dziennika elektronicznego.

18. W okresie nauki zdalnej obecność ucznia na zajęciach zdalnych to logowanie się na platformie i uczestnictwo w zajęciach. W wyjątkowych sytuacjach potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest odbiór wiadomości przesłanej przez nauczyciela e-dziennikiem.

19. Tematy zajęć należy zapisać w dzienniku elektronicznym.

20. Pedagog szkolny pełni dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczasowych godzinach swojej pracy (informacja na stronie szkoły www.zs1.net w zakładce Szkoła, Pedagog szkolny)
W sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego będzie on możliwy we wtorki w godzinach 9.00 – 13.30 oraz w czwartki w godzinach 8.00 – 12.30.

21. Nauczyciele wychowania fizycznego mając na uwadze fakt, że ich zajęcia to nie tylko stricte aktywność fizyczna, uwzględniają w swojej pracy tematy związane z rozwojem fizycznym i sprawności fizycznej, bezpieczeństwa w aktywności fizycznej czy edukacji prozdrowotnej, zdrowy styl życia, bezpieczeństwo uprawiania sportów, itp.

22. Zajęcia indywidualnego nauczania realizowane są indywidualnie w formie zdalnej.

23. Zajęcia rewalidacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze realizowane są według dotychczasowego planu z wykorzystaniem platformy Microsoft 365. 

24. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zaleca się na bieżąco śledzić strony Ministerstwa Edukacji i Nauki (men.gov.pl), Kuratorium Oświaty w Kielcach (kuratorium.kielce.pl), stronę szkoły (www.zs1.net) oraz dziennik elektroniczny i przesyłane nim wiadomości.

Środki do dezynfekcji

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w pojemnikach:

 • do dezynfekcji rąk oraz powierzchni na terenie naszej szkoły stosujemy następujące płyny:
  – TRISEPT MAX,
  – TRISEPT MIX,
  – TRISEPT COMPLEX,
  – MERIDA POLANA DDR+,
  – MEDISEPT Velodes Silk,
  – MEDISEPT Velox Spray tea tonic.
 • do mycia rąk w pojemnikach na mydło na terenie naszej szkoły stosujemy preparat antybakteryjny – delikatne mydełko:
  – Septoderm PROFESSIONAL.

Poniżej publikujemy karty charakterystyki płynów oraz mydła: