Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP – http://bip.zs1.net

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie 
do strony podmiotowej BIP – http://bip.zs1.net oraz https://zs1.net

Dane teleadresowe jednostki: 
tel. (41) 263 08 60, 263 08 70
fax (41) 263 08 61
E-mail: sekretariat@zs1.net
Adres korespondencyjny: os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Data publikacji strony internetowej: 08.01.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.10.2020

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.zs1.net spełnia wymagania w 99,13 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwester Misiura 
e-mail: admin@zs1.net  
Telefon: (41) 263 08 60, 41 263 08 70

Procedura wnioskowo-skargowa 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy Zespół Szkół  Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna 

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim pracuje w lokalizacji: osiedle Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne oraz podpiwniczenie.

Dojazd do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski:

Do budynku szkoły można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej. W odległości ok. 200 m od wejścia głównego do budynku szkoły znajduje przystanek autobusowy Radwana 04. Ponadto w odległości 300 m – 400 m znajdują się przystanki Radwana 02, Radwana 03, Polna 06, Jana Pawła II 05. W ramach komunikacji miejskiej na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się z rozkładem jazdy obowiązującym na w/w przystankach. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.

Dostępność parkingu budynku głównego 

Przy Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się ogólnodostępny parking. Nawierzchnia parkingów wykonana jest z kostki brukowej. Drzwi do budynku są jednoskrzydłowe. Drzwi otwierane są ręcznie, przeszkolone w kolorze brązowym.

Dostępność budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim – osiedle Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski dla interesantów:

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie parter budynku szkoły.
 • W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak w budynku pętli indukcyjnej oraz windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku jest jedna toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej i znajduje się przy bloku WF, naprzeciw siłowni. Na każdym poziomie budynku są zlokalizowane toalety ogólnodostępne.
 • Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy 
  w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego do pobrania poniżej*

*Objaśnienia do plików

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – układ liniowy – Wydruk w formie dostępnej – jest to wydruk formularza raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w formie, która umożliwia jego odczyt przez czytniki ekranu stosowane przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Wydruk prezentuje treść raportu w układzie liniowym, bez tabel które są trudne do odczytania przez czytniki ekranu. Dla zapewnienia większej dostępności sporządzonego raportu rekomendujemy wydruk w formie dostępnej i umieszczenie go na stronie BIP/ stronie internetowej podmiotu publicznego. Możliwie jest także wygenerowanie obu rodzajów wydruku – zgodnego z wzorem i w formie dostępnej oraz umieszczenie ich na stronie BIP/ stronie internetowej podmiotu.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – układ tabelaryczny Wydruk zgodny ze wzorem – jest to wydruk zgodny z wzorem formularzem raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego umieszczonym na stronie BIP MFiPR. Wydruk ten nie spełnia wymogów standardu dostępności cyfrowej dokumentów WCAG 2.1, dlatego aby treść raportu mogła być odczytana także przez osoby ze szczególnymi potrzebami rekomendujemy, wygenerowanie wydruku w formie dostępnej i umieszczenie go na stronie BIP/ stronie internetowej podmiotu publicznego. Możliwie jest także wygenerowanie obu rodzajów wydruku – zgodnego z wzorem i w formie dostępnej oraz umieszczenie ich na stronie BIP/ stronie internetowej podmiotu.