Deklaracja maturalna 2022/2023

 Deklarację maturalną można złożyć w wersji elektronicznej:

 lub w postaci papierowej:

Deklaracja 1a
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:
– ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
– ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
– absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
– absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)
– absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
– absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
– ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
– ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum (Formuła 2015)

Deklaracja 1b
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla:
– absolwenta LO, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
– absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła została zlikwidowana, (Formuła 2023)
– absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
– absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (Formuła 2015)
– absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (Formuła 2015)
– osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz kolejny)
– osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2015)

Deklaracja 1c

Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce)
Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce)