Kalendarz wydarzeń szkolnych

Kalendarz wydarzeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika

w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/2024

L.p.DataWydarzenie
1.4 września 2023– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024;
– ślubowanie klas pierwszych
2.8 września 2023– wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym;
– przekazanie szkołom świadectw, aneksów oraz informacji o wynikach
3.13 września 2023, godz. 16.30– spotkanie z rodzicami, wybór trójek klasowych;
– wybór Rady Rodziców
4.15 września 2023– ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024
5.17 września 2023– udział pocztu sztandarowego w uroczystościach upamiętniających 84. rocznicę agresji ZSRR na Polskę
6.26 września 2023– Europejski Dzień Języków
7.30 września 2023– ostateczny termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
8.wrzesień – październik 2023– integracja klas pierwszych (terminy i formy uzgadniają wychowawcy
i dyrekcja)
9.13 października 2023– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1);
– uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej
10.październik 2023– próbna ewakuacja szkoły
11.2 listopada 2023– złożenie i zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli ZS1 przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
12.10 listopada 2023– szkolne obchody 105. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
13.11 listopada 2023-udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji święta Niepodległości w Kolegiacie św. Michała i pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
14.23 listopada 2023, godz. 16.00– spotkania z rodzicami; – ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów klas V o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr
15.6 grudnia 2023– Dzień Patrona, Mikołajki – szkolne obchody  
16.13 grudnia 2023– udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
17.13 grudnia 2023– ostateczny termin wystawiania ocen w klasach V (do godziny zakończenia zajęć w danej klasie)
18.14 grudnia 2023– rada klasyfikacyjna klas V technikum (15.12.2023 – zakończenie
I semestru)
19.18 grudnia 2023– zmiana planu lekcji
20.21 grudnia 2023– klasowe spotkania wigilijne; – Jasełka; – ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów klas I-IV
o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr
21.22 grudnia 2023– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
22.23 grudnia –
31 grudnia 2023
– zimowa przerwa świąteczna
23.9 stycznia 2024– egzamin zawodowy – część praktyczna (model d)
24.10 – 15 stycznia 2024– egzamin zawodowy – część pisemna
25.9 – 20 stycznia 2024– egzamin zawodowy – część praktyczna (model w, wk, dk)
26.12 stycznia 2024– ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach I – IV (do godziny zakończenia zajęć w danej klasie)
27.18 stycznia 2024– spotkania z rodzicami
28.19 stycznia 2024– zakończenie I semestru w klasach I – IV
29.22 stycznia 2024– zmiana planu lekcji (edb – koniec podziału na grupy; wprowadzenie
w niektórych klasach podziału na grupy na zajęciach z fizyki i chemii); – początek II semestru w klasach I – IV
30.7 lutego 2024– termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego;
– termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024; w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji Zima 2024 – do 4 kwietnia 2024)
31.12 lutego – 25 lutego 2024– ferie zimowe
32.1 marca 2024– udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych
33.marzec 2024– próbny egzamin maturalny z Echem Dnia
34.27 marca 2024  – poinformowanie rodziców i uczniów klas V o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych;
– spotkania z rodzicami uczniów klas V;
– wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla  sesji Zima 2024
35.28 marca –
2 kwietnia 2024
– wiosenna przerwa świąteczna
36.12 kwietnia 2024– udział pocztu sztandarowego w uroczystościach związanych
z upamiętnieniem oficerów polskich zamordowanych w lesie katyńskim
37.19 kwietnia 2024– ostateczny termin wystawiania ocen w klasach V
38.25 kwietnia 2024, godz.16.00– spotkania z rodzicami uczniów klas I-IV  
39.26 kwietnia 2024– pożegnanie uczniów klas V;
– uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
40.29 kwietnia 2024– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
41.30 kwietnia 2024– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
42.2 maja 2024– Święto Flagi – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
43.6 maja 2024– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
44.7 – 9 maja 2024– pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (poziom podstawowy)
45.7 – 9 maja 2024– dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
46.10 maja – 25 maja 2024– część ustna egzaminu maturalnego
47.24 maja 2024– poinformowanie rodziców i uczniów klas I-IV o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych;
– przekazanie szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 26 kwietnia 2024 r.
48.29 maja 2024– szkolny piknik z okazji Dnia Dziecka
49.30 maja 2024– Boże Ciało
50.31 maja 2024– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
51.3 czerwca 2024– część praktyczna egzaminu zawodowego – model d
52.4 czerwca –
10 czerwca 2024
– część pisemna egzaminu zawodowego
53.3 czerwca –
19 czerwca 2024
– część praktyczna egzaminu zawodowego – model w, wk, dk
54.21 czerwca 2024– uroczyste pożegnanie uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 przez uczniów klas II;
– uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024
55.22 czerwca –
31 sierpnia 2024
– ferie letnie
56.9 lipca 2024– wyniki egzaminu maturalnego
57.20 sierpnia 2024– poprawkowy egzamin maturalny (cz. pisemna)
58.21 sierpnia 2024 – poprawkowy egzamin maturalny (cz. ustna)
59.30 sierpnia 2024– wyniki egzaminu zawodowego dla sesji Lato 2024
60.do 9 września 2024– przekazanie certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych dla sesji Lato 2024
61.10 września 2024– wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym