O Rekrutacji

Rekrutacja do wszystkich szkół Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737) oraz zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. 

Terminy składania dokumentów są podane na stronie szkoły w zakładce:
Rekrutacja —>> Terminy składania dokumentów

<<<<<— KIERUNKI KSZTAŁCENIA —>>>>>

Przy rekrutacji oprócz wyników z egzaminu ósmoklasisty będą także punktowane oceny z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia szkół: język polski, matematyka, język obcy, historia, geografia, chemia (w zależności od wybranego zawodu) oraz inne osiągnięcia ucznia takie jak: konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, artystyczne na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim; udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, np. wolontariat.