O Rekrutacji

Terminy składania dokumentów są podane na stronie szkoły w zakładce:
Rekrutacja —>> Terminy składania dokumentów

<<<<<— KIERUNKI KSZTAŁCENIA —>>>>>

Przy rekrutacji oprócz wyników z egzaminu ósmoklasisty będą także punktowane oceny z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia szkół: język polski, matematyka, język obcy, historia, geografia, chemia (w zależności od wybranego zawodu) oraz inne osiągnięcia ucznia takie jak: konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, artystyczne na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim; udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, np. wolontariat.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustala się możliwość złożenia podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły, podpisanych załączników oraz innych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły w formacie jednego, wielostronicowego pliku PDF.