Opieka zdrowotna i stomatologiczna

Opieka zdrowotna i stomatologiczna – obowiązkowe informacje dla uczniów i rodziców

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1078)

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI

1.      Profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje uczniów do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

2.      Opieka stomatologiczna obejmuje uczniów do ukończenia 19. roku życia.

3.      Opieką zdrowotną nie zostali objęci słuchacze szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

4.      Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych (art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1) przez lekarza dentystę zawsze wymaga zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów, wyrażonej na piśmie przed udzieleniem świadczenia.

5.      Rodzice mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych.

6.      Opieka zdrowotna nie będzie udzielana, jeżeli rodzice lub pełnoletni uczeń zgłosi na piśmie sprzeciw.  W przypadku braku sprzeciwu nie trzeba pytać o zgodę!

7.      Wychowawcy klas są zobowiązani poinformować na pierwszym zebraniu rodziców o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 6,  złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

8. Pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. 

9.      Informację o zakresie opieki zdrowotnej i prawie do złożenia sprzeciwu umieszcza się w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

10.      Zadaniem organu prowadzącego jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole i gabinetu dentystycznego. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, określając sposób organizacji udzielania tych świadczeń.

11.   Dopuszcza możliwość podawania leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim,  os. Słoneczne 33, informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka p. Małgorzata Kozieł – NZOP CENTYL. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój nr 6.
  • Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje lekarz stomatologii Agnieszka Gawron w gabinecie stomatologicznym przy ul. M. Kopernika 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 242 66 44 .
  • W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną, proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  • Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
  • Wzory dokumentów znajdują się na stronie szkoły www.zs1.net w zakładce Rodzice.
  • Zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej:

– wykonuje testy przesiewowe (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, bada wzrok, słuch, postawę ciała);

– pomaga uczniom, którzy mają problemy zdrowotne,  w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością, w utrzymaniu kondycji fizycznej i dobrego samopoczucia;

– udziela porad dotyczących stylu życia, samoobserwacji i samoopieki;

– wykonuje zabiegi i procedury lecznicze zlecone przez lekarza;

– udziela pomocy w nagłych wypadkach;

– współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji zdrowotnej.