Aktualności

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W „EKONOMIKU”

W tradycję naszej szkoły wpisało się coroczne obchodzenie tego święta, które popularyzuje naukę języków obcych.
Już od rana szkoła tętniła życiem. Młodzież naszej szkoły przedstawiła w sposób żartobliwy tradycję i kulturę różnych krajów europejskich. Występom przyglądali się uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście ze szkół podstawowych. Gromkie oklaski towarzyszące występom pokazały, jak bardzo młodzieży podobał się przygotowany dla nich program. Poza zmaganiami artystycznymi, zaproszeni mieli również okazję podziwiać, ale przede wszystkim spróbować, wypieków przygotowanych przez klasy gastronomiczne.
W tym roku były to ciasteczka w barwach flag różnych krajów europejskich.

Dzień Edukacji Narodowej

We wtorek, 8 października, uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Ostrowieckim Browarze Kultury, odznaczeniami i nagrodami zostali uhonorowani nauczyciele gminni i powiatowi.

W tej grupie znaleźli się też pedagodzy z naszej szkoły: Pani Renata Bryła, Pani Ilona Gębora, Pani Edyta Jamróz,
Pani Dorota Jaros, Pani Dorota Szczałuba oraz Panowie Bernard Jaworski i Andrzej Starachowski – odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pan Andrzej Świć otrzymał Nagrodę Starosty Ostrowieckiego.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

Jako załącznik do niniejszego artykułu jest informacja przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie. 

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Do pobrania:
1) informacja przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych

Projekt pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada przyznanie 290 stypendiów dla uzdolnionych uczniów/uczennic szkół branżowych, techników, ogólnokształcących szkół artystycznych i liceów plastycznych w województwie świętokrzyskim.

Każdy ze stypendystów/stypendystek zostanie objęty/a przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie.
Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne). Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zostały zawarte w regulaminie, którego treść wraz z załącznikami są udostępnione w zakładce Do pobrania (http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/swietokrzyski-program-stypendialny-dla-uczniow-szkol-zawodowych/do-pobrania).

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek w ramach projektu będzie otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego/jej osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Termin realizacji projektu: 1 września 2019 roku – 31 sierpnia 2020 roku.

Wartość projektu wynosi 1 496 400,00 złotych.