Portal zdającego

Portal zdającego to: Strona internetowa, na której zdający może:

  1. uzyskać informacje o terminach i wynikach swoich egzaminów,
  2. uzyskać informacje o złożonych deklaracjach i wnioskach do OKE,
  3. uruchomić szkoleniowy egzamin elektroniczny.

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Kody aktywacyjne umożliwiające zdającym pierwsze zalogowanie się do portalu zdającego przekazuje zdającym dyrektor OE (szkoły), poprzez sekretariat szkoły.

Kod aktywacyjny umożliwiający zdającemu zalogowanie się do portalu zdającego jest ważny przez 30 dni od momentu rejestracji zdającego w SIOEPKZ.

Tylko Dyrektor OE (szkoły), poprzez sekretariat szkoły może w dowolnym momencie szybko przedłużyć działanie wszystkich kodów aktywacyjnych dla swoich zdających o kolejne 30 dni.

Zdający po zalogowaniu się w portalu zdającego:

  •  wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
  •  wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
  • wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów;
  • wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji o dokumentach złożonych do OKE;
  • wybiera z menu SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY w celu przeprowadzenia egzaminu szkoleniowego a następnie wybiera operację Przejdź do egzaminu dla Egzamin szkoleniowy nr 1 zadanie numer 35 zawiera materiał wideo, zdający powinien zapoznać się z obsługą tego typu zadań.

Jak aktywować portal zdającego ?

  1. Wchodzimy na stronę: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/aktywacja
  2. Wpisujemy dane aktywacyjne przekazane przez sekretariat szkoły oraz ustalamy własne hasło dostępowe do portalu.