Rada Rodziców

Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów.

W skład Rady Rodziców szkoły wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

Kompetencje Rady Rodziców:

 • uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki 
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, w przypadku stwierdzenia przez nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole;
 • opiniowanie projektu rocznego planu finansowego;
 • przyznawanie pomocy materialnej uczniom najbardziej potrzebującym;
 • opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz opiniowania materiałów ćwiczeniowych 
 • opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych 
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu
 • uchwalenie regulaminu swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Uprawnienia Rady Rodziców:

 • delegowanie członka do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
 • występowanie do dyrektora szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
 • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela
 • wybór przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy
 • wspieranie statutowej działalności szkoły poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł

Rada Rodziców określa zasady wydatkowania swoich funduszy.

SKŁAD PREZYDIUM I KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców

 1. Przewodniczący Rady Rodziców – Pani Anna Sadłos, klasa IV a Technikum Nr 1
 2. Zastępca Przewodniczącego – Pani Beata Najdo-Lenart, klasa II c Technikum Nr 1
 3. Skarbnik – Pani Magdalena Kanios, klasa V B ŻS Technikum Nr 1
 4.  Sekretarz – Pani Jadwiga Błaszczyk, klasa II b Technikum Nr 1
 5. Członek Prezydium – Pani Kinga Szczygieł, klasa III wz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
 6. Członek Prezydium – Pani Mariola Kosno, klasa I c Technikum Nr 1

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pani Marzena Heba, klasa II d Technikum
  Nr 1
 2. Członek Komisji Rewizyjnej – Pani Małgorzata Cimała, klasa IV c Technikum Nr 1
 3. Członek Komisji Rewizyjnej – Pani Paulina Guzal, klasa III a Technikum Nr 1

Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
Bank BS w Ostrowcu Świętokrzyskim:
Nr 63 8507 0004 3001 0004 0615 0001.

Na rok szkolny 2023/2024 ustalono roczną składkę w wysokości 50,00 zł.