Rada Rodziców

Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów.

W skład Rady Rodziców szkoły wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

Kompetencje Rady Rodziców:

 • uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki 
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, w przypadku stwierdzenia przez nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole;
 • opiniowanie projektu rocznego planu finansowego;
 • przyznawanie pomocy materialnej uczniom najbardziej potrzebującym;
 • opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz opiniowania materiałów ćwiczeniowych 
 • opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych 
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu
 • uchwalenie regulaminu swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Uprawnienia Rady Rodziców:

 • delegowanie członka do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
 • występowanie do dyrektora szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
 • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela
 • wybór przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy
 • wspieranie statutowej działalności szkoły poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł

Rada Rodziców określa zasady wydatkowania swoich funduszy.

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Przewodniczący – Anna Sadłos
 2. Zastępca przewodniczącego – Aneta Pisula
 3. Skarbnik – Edyta Klepacz
 4. Sekretarz – Arkadiusz Tomaszewski
 5. Członek – Michał Karpierz
 6. Członek – Marzena Pazderska-Kończak

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Przewodniczący – Anna Miller
 2. Członek – Karolina Płatek
 3. Członek – Paulina Pietruszka

Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
Bank BS w Ostrowcu Świętokrzyskim:
Nr 63 8507 0004 3001 0004 0615 0001.

Na rok szkolny 2019/2020 ustalono roczną składkę w wysokości 50,00 zł.