Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do wszystkich szkół Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737) oraz zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. 

Terminy składania dokumentów są podane na stronie: https://kuratorium.kielce.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/

Przy rekrutacji oprócz wyników z egzaminu ósmoklasisty będą także punktowane oceny z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia szkół: język polski, matematyka, język obcy, historia, geografia, chemia (w zależności od wybranego zawodu) oraz inne osiągnięcia ucznia takie jak: konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, artystyczne na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim; udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, np. wolontariat.

ZAŁĄCZNIKI: 

  1. Podanie o przyjęcie (formularz na stronach internetowych) logowanie na stronie: www.swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
  4. 2 fotografie.
  5. Dokumentacja zdrowotna.
  6. Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  7. Umowa o praktyczną naukę zawodu (dla uczniów branżowej szkoły I stopnia).
  8. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Przydatne linki:
https://kuratorium.kielce.pl/41044/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021-prezentacja/

https://kuratorium.kielce.pl/41082/zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-2020-2021-do-klas-i-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-czterolet/