O Rekrutacji

<<<— INFORMATOR DLA KANDYDATÓW —>>>

<<<— PREZENTACJA O SZKOLE —>>>

<<<— TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW —>>>

<<<— REGULAMIN REKRUTACJI —>>>

<<<— REKRUTACJA ELEKTRONICZNA —>>>

Przy rekrutacji oprócz wyników z egzaminu ósmoklasisty będą także punktowane oceny z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia szkół: język polski, matematyka, język angielski, geografia, chemia, informatyka (w zależności od wybranego zawodu) oraz inne osiągnięcia ucznia takie jak: konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, artystyczne na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim; udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, np. wolontariat.