O Rekrutacji

<<<— INFORMATOR DLA KANDYDATÓW —>>>

<<<— PREZENTACJA O SZKOLE —>>>

<<<— TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW —>>>

<<<— REGULAMIN REKRUTACJI —>>>

<<<— REKRUTACJA ELEKTRONICZNA —>>>

<<<— WYKAZ PODRĘCZNIKÓW —>>>

Rekrutacja do wszystkich szkół Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, tzn. Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1,  odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022, poz. 2431) oraz zarządzeniem nr 7/2024 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim.
Zarządzenie nr 7.2024 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół li stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim – Kuratorium Oświaty w Kielcach (kielce.pl)

Przy rekrutacji oprócz wyników z egzaminu ósmoklasisty będą także punktowane oceny 
z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia szkół: język polski, matematyka, język obcy, historia, geografia, chemia, informatyka (w zależności od wybranego zawodu) oraz inne osiągnięcia ucznia takie jak: konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, artystyczne na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim; udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, np. wolontariat.

ZAŁĄCZNIKI: 

  1. Wniosek kandydata o przyjęcie.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
  4. 1 fotografia.
  5. Dokumentacja zdrowotna.
  6. Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  7. Umowa o praktyczną naukę zawodu (dla uczniów branżowej szkoły I stopnia).
  8. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W ramach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
prowadzimy nabór do następujących szkół:

L.p.Nazwa szkołyOkres naukiZawódPunktowane przedmioty podczas rekrutacji
1.Technikum Nr 15 lattechnik ekonomistajęzyk polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)
   technik rachunkowościjęzyk polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)
   technik hotelarstwajęzyk polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)
   technik usług kelnerskichjęzyk polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)
   technik żywienia 
i usług gastronomicznych
język polski, język angielski, matematyka; chemia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)
   technik handlowiecjęzyk polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)
   technik spedytorjęzyk polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)
2.Branżowa Szkoła Stopnia Nr 13 latakucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, kelner, pracownik obsługi hotelowej, magazynier-logistyk (klasa wielozawodowa)język polski, język angielski, matematyka; historia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)