O Rekrutacji

<<<— INFORMATOR DLA KANDYDATÓW —>>>

<<<— PREZENTACJA O SZKOLE —>>>

<<<— TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW —>>>

<<<— REGULAMIN REKRUTACJI —>>>

<<<— REKRUTACJA ELEKTRONICZNA —>>>

<<<— WYKAZ PODRĘCZNIKÓW —>>>

Rekrutacja do wszystkich szkół Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim  odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) oraz zarządzeniem nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 – Kuratorium Oświaty w Kielcach (kielce.pl)

Rekrutacja do szkół – Kuratorium Oświaty w Kielcach (kielce.pl)

Przy rekrutacji oprócz wyników z egzaminu ósmoklasisty będą także punktowane oceny 
z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia szkół: język polski, matematyka, język obcy, historia, geografia, chemia, informatyka (w zależności od wybranego zawodu) oraz inne osiągnięcia ucznia takie jak: konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, artystyczne na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim; udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, np. wolontariat.

ZAŁĄCZNIKI: 

  1. Podanie o przyjęcie.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
  4. 2 fotografie.
  5. Dokumentacja zdrowotna.
  6. Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  7. Umowa o praktyczną naukę zawodu (dla uczniów branżowej szkoły I stopnia).
  8. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W ramach rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 
prowadzimy nabór do następujących szkół:

L.p.Nazwa szkołyOkres naukiZawódPunktowane przedmioty podczas rekrutacjiPrzedmioty rozszerzone
1.Technikum Nr 15 lattechnik ekonomistajęzyk polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)matematyka
   technik rachunkowościjęzyk polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)matematyka
   technik hotelarstwajęzyk polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)język angielski
   technik usług kelnerskichjęzyk polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)język angielski
   technik żywienia 
i usług gastronomicznych
język polski, język angielski, matematyka; chemia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)chemia
   technik handlowiecjęzyk polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)język angielski
   technik spedytorjęzyk polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)matematyka
2.Branżowa Szkoła Stopnia Nr 13 latakucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, kelner, pracownik obsługi hotelowej, magazynier-logistyk (klasa wielozawodowa)język polski, język angielski, matematyka; historia lub informatyka (pod uwagę brana będzie wyższa ocena)nie dotyczy