Bezpieczna szkoła

Obowiązki pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Jednym z najważniejszych obowiązków rodzicielskich jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Szkoła jako instytucja edukacyjna jest zobowiązana do wspierania rodziców w ich roli wychowawczej. Dlatego też chcemy przybliżyć Państwu temat bezpieczeństwa, zwrócić uwagę na różnego rodzaju zagrożenia oraz wskazać, w jakich instytucjach można szukać pomocy.

OBOWIĄZKI SZKOŁY

 • zapewnić uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły;
 • dbać o stan techniczny budynku;
 • dbać o bezpieczeństwo mienia szkoły oraz przebywających w niej osób (zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą);
 • przeciwdziałać aktom agresji i przemocy oraz cyberprzemocy;
 • dbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm;
 • zapewnić podopiecznym zdrowy, harmonijny i bezpieczny rozwój edukacyjny, osobowy i społeczny;
 • przeciwdziałać stosowaniu środków odurzających (profilaktyka uzależnień);
 • edukować społeczność szkolną w zakresie zagrożeń, profilaktyki i konsekwencji niepożądanych zachowań (także na lekcjach przedmiotowych);
 • obejmować szczególną opieką uczniów przejawiających trudne zachowania lub zagrożonych demoralizacją;
 • współpracować ze specjalistami i organami zewnętrznymi (np. Strażą Miejską, Policją, Sądami, Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami).

Najważniejsze dokumenty szkolne, takie jak Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim i Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, zawierają treści dotyczące bezpieczeństwa uczniów.

 • W Statucie Szkoły: Rozdział 4 zawiera Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole. 
 • W Szkolnym Programie Wychowawczo –Profilaktycznym znajdują się procedury szkolne – metody w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów
 1. Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Św.
 2. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia ucznia o spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających na terenie szkoły lub gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Procedura podawania leków uczniowi przewlekle choremu w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 4. Procedura „Niebieskiej Karty” – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
 6. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
 7. Procedura postępowania wobec ucznia sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
 8. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
 9. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.

W szkole funkcjonuje również Procedura postępowania w sytuacji ataku terrorystycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • Wtargnięcie napastnika do szkoły
 • Użycie broni palnej na terenie szkoły
 • Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.

Instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.