„Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej”

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  podpisała umowę na realizację projektu pn.: „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Projekt Dofinansowany W 95% , pozostałe 5% to wkład własny.

Wartość projektu: 1 031 450,00 zł
Wkład własny: 54 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 977 450,00 zł

Projekt będzie realizowany na obszarze województwa świętokrzyskiego w okresie 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 180 uczniów oraz doposażenie czterech szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki w województwie świętokrzyskim w nowoczesny sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni hotelarsko-turystycznej. Uczniowie wezmą udział w praktycznych szkoleniach turystycznych oraz w płatnych stażach u członków ROTWŚ m. in. w biurach podróży, punktach i centrach informacji turystycznej, hotelach. Zwiększy to ich szanse na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych niezbędnych w branży turystycznej. Szczegółowa diagnoza potrzeb poprzedzająca przygotowanie wniosku oraz aktywne  uczestnictwo szkół w przygotowaniu projektu są gwarancją wykorzystania środków unijnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych placówek edukacyjnych.

Wsparciem zostanie objętych 180 uczniów z 4 szkół woj. świętokrzyskiego kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki:

 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
 3. Zespół Szkół nr 3 w Końskich
 4. Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim (45 uczniów w latach 2020 -2022 odbędzie staże zawodowe u pracodawców, szkolenie informatora turystycznego, szkolenie z podstaw przewodnictwa turystycznego i  wiedzy o regionie świętokrzyskim oraz zajęcia  z zakresu obsługi punktu informacji turystycznej i kompetencji językowych (język angielski); ponadto szkoła wzbogaci swą bazę dydaktyczną o sprzęt wartości blisko 20 000,00 zł).

ZAKRES PROJEKTU:

 1. Praktyczne szkolenia zawodowe dla uczniów w zakresie:
  – Szkolenie informatora turystycznego –  zajęcia będą obejmowały kulturę obsługi w IT, techniki pracy z turystą, sposoby planowania czasu wolnego w oparciu o zasoby regionu, nawiązywanie współpracy z branżą turystyczną.
  – Podstawy przewodnictwa turystycznego – zajęcia będą obejmowały: podstawy turystyki, potrzeby turystów i ich zaspokojenie, zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia grupy, metodyka prowadzeni grupy,
  – Szkolenie z wiedzy o regionie świętokrzyskim  – w ramach zajęć m.in. historia regionu, najpopularniejsze miejsca odwiedzane przez turystów, atrakcje turystyczne miasta/powiatu w którym zlokalizowana jest szkoła, zajęcia praktyczne terenowe w formie oprowadzenia grupy po najbliższej okolicy szkoły.
 2. Staże zawodowe u członków ROT – 180 uczniów (100 %) weźmie udział w stażach  m. in. punktach i centrach informacji turystycznej, biurach podróży i w hotelach, co znacząco zwiększy ich szanse na rynku pracy.
 3. Doposażenie czterech szkół w sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni zawodowych – Szkolnych Punktów Informacji Turystycznej (zgodnie z wytycznymi KOWEZiU).
 4. Szkolenie z uczniów w zakresie obsługi nowo powstałych pracowni, tj. szkolnych punktów informacji turystycznej oraz zajęcia z języka angielskiego niezbędnego w obsłudze ruchu turystycznego (zagadnienia oraz symulacje i konwersacje w j. angielskim związane z turystyką
  i obsługą turystów).