Technik ekonomista

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego w procesie dydaktyczno-wychowawczym zwraca się nacisk na kształtowanie przede wszystkim takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu oraz pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku. Ważne jest także przekonanie uczniów o potrzebie kształtowania swojego wyglądu zewnętrznego. Jako szczególnie ważny nawyk każdego technika ekonomisty traktuje się ciągłe aktualizowanie i doskonalenie posiadanych umiejętności. Konieczność ta wynika z faktu, iż przepisy prawne w Polsce zmieniają się bardzo często.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista z jednej strony zapewnia osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla tego zawodu, z drugiej zaś oznacza wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.
Umiejętności określone w opisie kwalifikacji przygotują absolwenta nie tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Uczniowie odbywają praktykę zawodową w jednostkach gospodarczych o różnej formie organizacyjno-prawnej.

W cyklu kształcenia uczniowie odbywają praktykę zawodową.

W ramach projektów unijnych uczniowie mogą odbywać staże zawodowe w Irlandii, Austrii, Grecji, Niemczech, Portugalii i we Włoszech.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Okres nauki w Technikum Nr 1 wynosi 5 lat.