Technik hotelarstwa

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent zdobywa wiedzę w zakresie stosowania przepisów prawa dotyczących usług hotelarskich, zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej, obsługi gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy, stosowania zasad organizacji pracy w hotelu lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie. Ponadto nabywa umiejętności w zakresie obsługi kongresów, konferencji, zjazdów, imprez okolicznościowych, a także planowania wyposażenia wnętrz różnych obiektów hotelarskich, współpracy z firmami świadczącymi usługi turystyczne, prowadzenia korespondencji, obsługi sprzętu biurowego. Absolwent nabywa wiedzę odnośnie dokumentacji księgowej, finansowej prowadzonej w zakładzie hotelarskim, organizacji usług gastronomicznych, stosowania różnych form obsługi konsumenta. Postępuje zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu. Uczy się języków obcych, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Uczy się przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent jest przygotowany do oferowania usług hotelarskich, sprzedaży usług hotelarskich, obsługi klientów w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, a także do promowania usług hotelarskich.

Praktyka zawodowa odbywa się w obiektach hotelarskich oraz innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach i innych.
W ramach projektów unijnych uczniowie mogą odbywać staże zawodowe w Irlandii, Austrii, Grecji, Niemczech, Portugalii i we Włoszech.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

Okres nauki w Technikum Nr 1 wynosi 5 lat.