Technik rachunkowości

Technik rachunkowości (nowość) to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Księgowi są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Technik rachunkowości posługuje się nowoczesną technologią oraz korzysta z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Nauka tych umiejętności odbywa się przy wykorzystaniu programu Insert GT.

Technik rachunkowości – zawód dla ludzi młodych, kreatywnych, otwartych na nowe doświadczenia.

Zdający otrzyma dyplom potwierdzające kwalifikację w zawodzie technik rachunkowości oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim, umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie w kraju i za granicą.

Uczniowie odbywają praktykę zawodową w renomowanych firmach, jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, bankach, biurach rachunkowych. Dzięki temu zdobędą doświadczenie zawodowe. Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Może również zostać biegłym rewidentem – przeprowadzać badania prawidłowości i rzetelności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych różnych przedsiębiorstw.

W ramach projektów unijnych uczniowie mogą odbywać staże zawodowe w Irlandii, Austrii, Grecji, Niemczech, Portugalii i we Włoszech.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
EKA.06. Prowadzenie rachunkowości.

Okres nauki w Technikum Nr 1 wynosi 5 lat.