Technik rachunkowości

Technik rachunkowości to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Księgowi są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Technik rachunkowości posługuje się nowoczesną technologią oraz korzysta z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Nauka tych umiejętności odbywa się przy wykorzystaniu programu Insert GT.

Uczniowie odbywają praktykę zawodową w renomowanych firmach, jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, bankach, biurach rachunkowych. Dzięki temu zdobędą doświadczenie zawodowe. Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Może również zostać biegłym rewidentem – przeprowadzać badania prawidłowości i rzetelności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych różnych przedsiębiorstw.

Uczniowie odbywają praktykę zawodową w jednostkach gospodarczych o różnej formie organizacyjno-prawnej.

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, należą: język polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę będzie brana wyższa ocena).

W zawodzie technik rachunkowości będzie realizowany jeden przedmiot ogólnokształcący na poziomie rozszerzonym: matematyka.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • EKA.06. Prowadzenie rachunkowości

Okres nauki w Technikum Nr 1 wynosi 5 lat.