Technik spedytor

Technik spedytor jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, a zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w spedycji, z marketingiem, zarządzeniem działalnością spedycyjną, przewozami międzynarodowymi itp. 

W wyniki procesu kształcenia uczeń powinien: rozróżnić czynności występujące w działalności spedycyjnej, 
sklasyfikować usługi spedycyjne, zaplanować zadanie transportowe, zaplanować zadanie spedycyjne, zorganizować zadanie transportowo – spedycyjne z uwzględnieniem środków transportu, ocenić rynek transportowy w Polsce, ocenić rynek transportowy na świecie, przygotować dokumenty transportowo – spedycyjne, określić zasady ustalenia ceny za usługę spedycyjną, określić obowiązki spedytora, opisać rynek spedycyjny w Polsce, określić podstawy funkcjonowania rynku spedycji, opisać zasady przygotowania ładunku do przewozu, opisać wykorzystanie środków łączności w spedycji.

Kandydat do zawodu powinien charakteryzować się: zainteresowaniami technicznymi, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, podzielnością uwagi, spostrzegawczością, zdolnością kojarzenia, szybką orientacją, dokładnością, zdyscyplinowaniem, sumiennością, opanowaniem, systematycznością, poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własne i innych oraz za powierzone mienie, odpornością na warunki środowiska pracy, zdolnościami organizacyjnymi i kierowniczymi.

Uczniowie odbywają praktykę zawodową.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Okres nauki w Technikum Nr 1 wynosi 5 lat.