Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i obiektów zbiorowego zakwaterowania lub wyżywienia, w tym zwłaszcza ze sporządzaniem potraw i napojów: organizowania i nadzorowania procesów pracy i produkcji w działalności związanej z żywieniem i w gospodarstwie domowym; dobierania maszyn i narzędzi oraz surowców do określonej produkcji; prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji oraz stosowania zasad marketingu.

Technik żywienia i gospodarstwa domowego może podejmować pracę w obiektach zbiorowego wyżywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym, organizacjach ochrony konsumenta oraz w obiektach zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwach domowych. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych.
W cyklu nauczania uczniowie odbywają praktykę zawodową.

W ramach projektów unijnych uczniowie mogą odbywać staże zawodowe w Irlandii, Austrii, Grecji, Niemczech, Portugalii i we Włoszech.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Okres nauki w Technikum Nr 1 wynosi 5 lat.