Terminy składania dokumentów

Terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021
opracowano na podstawie
§ 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustala się możliwość złożenia podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły, podpisanych załączników oraz innych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły w formacie jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Lp.DataPostępowanie
1.od
15.06.2020r. 
do 10.07.2020r. do godziny 1500
Składanie wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w podstępowaniu rekrutacyjnym – druk potwierdzający rejestrację w Systemie Elektronicznego Naboru. Kandydat składa dokumenty do szkoły I wyboru.
Kandydat powinien posiadać 1 egzemplarz wniosku.
2.od
26.06.2020r.
do
10.07.2020r.
do godziny
1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3.od
31.07.2020r.
do 04.08.2020r. do godziny 1500
Kandydaci wprowadzają do Systemu liczbę uzyskanych punktów z egzaminu ósmoklasisty,
Doręczenie przez kandydatów oryginału/kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
4.do
04.08.2020r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
5.do
11.08.2020r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
6.12.08.2020r.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kandydat po zalogowaniu się do Systemu w dniu 12.08.2020 r. będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie, czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.
7.od
13.08.2020r.
do 18.08.2020r.
do godz. 1500
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
8.19.08.2020r.
do godz. 1400
Podanie od publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.