Wi-fi

Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej

Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

nazwa sieci: wi-fi.e-szkola.zs1.net
hasło lub kod QR dostępny na tablicy informacyjnej

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Przed skorzystaniem z sieci Wi-Fi każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim mogą nieodpłatnie korzystać z sieci Wi-Fi.
 3. Sieć bezprzewodowa jest filtrowana przez system bezpieczeństwa, tzn. że nie wszystkie treści są dostępne.
 4. System bezpieczeństwa chroni przede wszystkim przed dostępem do treści nielegalnych, czyli treści których dystrybucja jest zabroniona i podlega karze, zgodnie z przepisami kodeksu karnego i ustaw właściwych, do których należą:
  – treści pornograficzne z udziałem małoletnich określane jako materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dziecka (z ang. CSAM-child sexual abuse materials),
  – treści zawierające materiały o charakterze pedofilskim oraz propagowanie i pochwalanie tych treści,
  – treści zawierające uwodzenie małoletnich w Internecie,
  – treści zawierające publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
  – treści zawierające publicznie rozpowszechniane i prezentowane informacje, które mogą ułatwić popełnienia przestępstwa terrorystycznego,
  – treści zawierające publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości, treści zawierające informacje o narkotykach, dopalaczach – witryny, które omawiają, hodowlę, produkcję lub dystrybucję narkotyków i dopalaczy, rozumianych jako między innymi: niefarmaceutyczne leki, rośliny odurzające, rozpuszczalniki, lub inne substancje chemiczne, oraz związanych z nimi akcesoriów,
  – strony służące do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych.
 5. Poza nielegalnymi treściami określanymi przez przepisy, system bezpieczeństwa automatycznie chroni przed treściami szkodliwymi, czyli treściami, które zawierają materiały jednoznacznie nieadresowane do młodych odbiorców oraz treściami drastycznymi, wywołującymi bardzo negatywne emocje u odbiorcy, w szczególności treści takie, jak:
  – treści zawierające pornografię – witryny przedstawiające treści pornograficzne, takie jak tekst, obrazy lub wideo zawierające wizerunek osób lub przedmiotów o cechach jednoznacznie seksualnych,
  – treści zawierające przemoc – witryny, których celem jest przedstawianie fizycznych lub innych szkód wyrządzanych ludziom, zwierzętom lub mieniu, lub które dostarczają instrukcji, jak spowodować takie szkody,
  – treści zawierające materiały dla dorosłych – witryny przedstawiające materiały przeznaczone dla dorosłych odbiorców, ale nie zakwalifikowane w kategorii pornografia i przemoc; witryny te zawierają często wulgarne, erotyczne, lub inne treści, które nie są odpowiednie dla dzieci,
  – treści zawierające promowanie alkoholu i tytoniu – witryny i materiały promujące alkohol i tytoń, jego sprzedaż i spożywanie, w tym, ale nie wyłącznie, piwo, wino i inne wysokoprocentowe napoje alkoholowe,
  – treści zawierające promowanie broni i materiałów wybuchowych – witryny i materiały promujące broń, jej produkcję, używanie i modyfikacje, w tym, ale nie wyłącznie, pistolety, karabiny oraz materiały wybuchowe,
  – treści zawierające promowanie anoreksji i innych zaburzeń odżywiania – witryny i materiały promujące niezdrowy i niewłaściwy tryb życia, związany z zaburzeniami odżywiania,
  – treści zawierające promowanie samookaleczeń – witryny i materiały promujące niebezpieczny, niezdrowy i niewłaściwy tryb życia, związany z umyślnym uszkodzeniem własnego ciała w wyniku autoagresji lub depresji,
  – treści zawierające elementy psychomanipulacji, czyli sterowania cudzymi uczuciami, którego celem jest wyłudzenie korzyści materialnych lub zmuszenie do niewłaściwych, często ryzykownych zachowań,
  – strony służące do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych zachęcają, promują, oferują, sprzedają, dostarczają lub w inny sposób promują użycie, hodowlę, produkcję lub dystrybucję narkotyków i dopalaczy, rozumianych jako między innymi: niefarmaceutyczne leki, rośliny odurzające, rozpuszczalniki, lub inne substancje chemiczne, oraz związanych z nimi akcesoriów.
 6. Nie wolno korzystać z sieci bezprzewodowej podczas zajęć lekcyjnych bez zgody nauczyciela.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów i programów użytkowych.

§2.

Wyłączenia odpowiedzialności ZS1

 1. ZS1 nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 2. ZS1 nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 3. ZS1 nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 4. ZS1 nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika.
 5. ZS1 nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 6. ZS1 nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za: – utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika; – ujawnienie danych Użytkownika; – opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.
 7. ZS1 nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy Użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

§3.

Obowiązki Użytkownika

 1. Zalogowanie się do sieci bezprzewodowej Wi-Fi oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci do następujących celów:
 3. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik, o przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,
 4. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 5. transmisji pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,
 6. próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci,
 7. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników,
 8. obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, itp.
 9. Użytkownikowi nie wolno używać sieci do ściągania plików przy pomocy programów p2p, torrent, itp.
 10. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych, ZS1 ma prawo do zablokowania całego dostępu do sieci bezprzewodowej (wi-fi).
 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje sieć, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

§4.

Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie treści regulaminu skutkuje zablokowaniem adresu karty sieciowej.
 2. Administrator może zablokować adres karty sieciowej jeśli uzna że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane nawet jeśli nie są one określone w regulaminie lub bez podania przyczyny.
 3. W razie problemów należy skontaktować się z Administratorem sieci.
 4. ZS1 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.