Aktualności

Więcej o: 50 szkolnych pakietów multimedialnych OSE dla naszej szkoły!

50 szkolnych pakietów multimedialnych OSE dla naszej szkoły!

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim znalazł się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał łącznie 50 sztuk „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”, z których każdy składa się z tabletu Blow PlatinumTAB10 4G V1 wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiaturą bezprzewodową (Bluetooth) z etui i rysika.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.

Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 39 450 zł netto (48 523,50 zł brutto).

Dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.

Z poważaniem
Agnieszka Kutera, Dyrektor Szkoły

Realizujemy projekt w ferie…

Od września 2020 r. w porozumieniu z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego realizujemy projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, priorytet 8Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

W projekcie „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” uczestniczy 45 uczniów ZS Nr 1  w zawodzie technik hotelarstwa. 

Wsparciem zostanie objętych 180 uczniów z 4 szkół województwa świętokrzyskiego kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki:

  1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju
  2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
  3. Zespół Szkół nr 3 w Końskich
  4. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim (45 uczniów w latach 2020 – 2022).

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:
–  szkolenie informatora turystycznego, 
– szkolenie z podstaw przewodnictwa turystycznego i  wiedzy o regionie świętokrzyskim,
– zajęcia z zakresu obsługi punktu informacji turystycznej,
– kompetencji językowych (język angielski).

Wszyscy uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe w wymiarze 150 godzin u członków ROTWŚ m. in. w biurach podróży, punktach i centrach informacji turystycznej oraz hotelach.

Nasza szkoła otrzymała wsparcie – 20 000 zł  – na doposażenie Szkolnego Punktu Informacji Turystycznej. 

Trzydziestu uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach, przygotowując się do odbycia staży u pracodawców.

Konkurs artystycznego dekorowania pierników

Oliwia Szczepanik – uczennica klasy IIc o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w I ogólnopolskim konkursie artystycznego dekorowania pierników dla uczniów szkół o profilu gastronomicznym  „dekor – PIERNIK – art” organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w  Żychlinie. W konkursie uczestniczyło 65 uczniów z 23 szkół. Prace oceniało profesjonalne Jury: Paweł Mieszała, Iga Sarzyńska-Komorowska, Anna Dziedzic, Agata Kubacka oraz Daniel Bauer biorąc pod uwagę estetykę wykonania dokładność, precyzję, techniki, nawiązanie do tematu czy oryginalność.

Oliwia wykonała domek do którego przybywa Święty Mikołaj misternie udekorowany białym lukrem.

Praca ładnie prezentowała się na tle innych. Można to ocenić na stronie https://www.facebook.com/Dekor-Piernik-Art-106904114589958/?ref=page_internal

Wytyczne sanitarne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się. 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.. Zdający nie mogąpożyczać przyborów od innych zdających. 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 

8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. 

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

11.  Zdający, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

12. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się 
w nich sprzętów. 

13. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających 
o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

14. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi; 
2) obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi  przepisami prawa; 
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie. 

15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, 
o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach); 

2) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały;

3) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale; 

4) w przypadku części pisemnej EPKwZ przeprowadzanej przy komputerze – podzielić zdających z jednej zmiany (godziny/sali) na dwie mniejsze grupy i umożliwić przystąpienie do egzaminu zdającym z obu grup w ramach czasu przeznaczonego dla danej zmiany; 

5) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin;

6) jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły; 

7) poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

16. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.