Aktualności

Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

Jako załącznik do niniejszego artykułu jest informacja przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie. 

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Do pobrania:
1) informacja przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych

Projekt pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada przyznanie 290 stypendiów dla uzdolnionych uczniów/uczennic szkół branżowych, techników, ogólnokształcących szkół artystycznych i liceów plastycznych w województwie świętokrzyskim.

Każdy ze stypendystów/stypendystek zostanie objęty/a przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie.
Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne). Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zostały zawarte w regulaminie, którego treść wraz z załącznikami są udostępnione w zakładce Do pobrania (http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/swietokrzyski-program-stypendialny-dla-uczniow-szkol-zawodowych/do-pobrania).

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek w ramach projektu będzie otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego/jej osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Termin realizacji projektu: 1 września 2019 roku – 31 sierpnia 2020 roku.

Wartość projektu wynosi 1 496 400,00 złotych.

Wycieczka zawodowa do restauracji „Bałtowski Zapiecek”

27 września uczniowie klas Ibp (technik żywienia i usług gastronomicznych), Iwz (kucharz), Iwzp (kucharz) uczestniczyli
w wycieczce zawodowej do restauracji „Bałtowski Zapiecek”.
Celem wycieczki było poznanie układu funkcjonalnego pomieszczeń
w zakładzie gastronomicznym.
O restauracji opowiadał i oprowadzał osobiście szef kuchni.
Młodzież miała okazję zobaczyć pomieszczenia magazynowe, zaplecze produkcyjne, nowocześnie wyposażoną kuchnię oraz salę konsumencką, przepięknie przygotowaną na przyjęcie wesele.
Dla uczniów była to ciekawa forma poznania tajników zawodu.

„Oddaję krew bo lubię pomagać”

Pod takim hasłem szkolne koło PCK i HDK  we współpracy z Komisją do spraw krwiodawstwa zorganizowało akcję oddawania krwi podczas której młodzież naszej szkoły, wraz z młodzieżą z LO Nr 2 i ZS Nr 2 oddała ok. 20 litrów krwi.

Wszystkim którzy oddali krew dziękujemy i prosimy o więcej.

Już za miesiąc organizujemy wyjście do szpitala dla tych którzy teraz nie mogli uczestniczyć w zbiórce krwi.

Autorką zdjęć jest uczennica klasy 3a Małgorzata Poziomek

Więcej o: „Wszystko na świecie prędko przeminie, płomienie zgasną, woda przepłynie, przeminie radość i to co boli, czasy nieszczęścia i niedoli.                                       Minęło szczęście, przyszło cierpienie, a pozostało tylko wspomnienie”.

„Wszystko na świecie prędko przeminie, płomienie zgasną, woda przepłynie, przeminie radość i to co boli, czasy nieszczęścia i niedoli. Minęło szczęście, przyszło cierpienie, a pozostało tylko wspomnienie”.

W głębokiej ciszy i zadumie nad ludzkim losem i przemijaniem w dniu
2 października pożegnaliśmy wspaniałego pedagoga, emerytowanego nauczyciela, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, a przede wszystkim dobrego człowieka –  Pana Adama Miturę

Pan Adam Mitura urodził się 29 czerwca 1922 r. w Ciszycy Kolonii. W wieku 6 lat rozpoczął edukację szkolną w Powszechnej Szkole w Ciszycy Górnej. Następnie naukę kontynuował w Szkole Powszechnej w Tarłowie. Dobre wykształcenie było ogromną wartością nie tylko w Jego życiu, ale priorytetem dla Jego rodziców. W swoim życiorysie z 1954 r. napisał: „Dzięki zrozumieniu potrzeby nauki przez ojca, który wolał część ziemi sprzedać niż pozostawić mnie bez możności zdobycia wiedzy oraz dzięki osobistej pilności i pracowitości, którą zasłużyłem sobie na pomoc ze strony szkoły, mogłem przed wojną zdać małą maturę w Państwowym Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, a w czasie wojny na tajnych kompletach zdobyć maturę”.

Po wojnie,  w roku 1947,  Pan Adam Mitura ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1949 r. został absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskując tytuł magistra filozofii.

Swoją pierwszą pracę rozpoczął 1 września 1947 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu Lubelskim, następnie pracował w Liceum Pedagogicznym w Solcu nad Wisłą, 
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wołowie, w Technikum Finansowym
w Końskich, a od 1 września 1958 r. w Liceum Ekonomicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim (obecnie ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika), jako nauczyciel języka polskiego i historii, w której to szkole pracował do przejścia na emeryturę, po 34 latach pracy zawodowej, w 1982 r.

W 1973 r. uzyskał tytuł Profesora Szkoły Średniej. W okresie pracy zawodowej osiągał bardzo dobre wyniki w nauczaniu historii i języka polskiego. Przez wiele lat kierował zespołem komisji przedmiotów humanistycznych. Swoje doświadczenia pedagogiczne przekazywał młodszym koleżankom i kolegom, służył im radą i pomocą.  Zorganizował pracownię historyczną, którą systematycznie wzbogacał w pomoce naukowe. Z dużym powodzeniem przygotowywał uczniów do egzaminu dojrzałości i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. 

Od lat 80-tych był zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność”.  
13 grudnia 1981r. został internowany za działalność związkową w szkole
i środowisku miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

4 czerwca 1989 r. został wybrany posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji, którego mandat sprawował do 25 listopada 1991r.

 Za wyniki swojej pracy był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał między innymi Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP, Nagrodę Kuratora oraz Nagrodę Ministra Edukacji 
II stopnia.

Ale największa nagroda to szacunek i wdzięczność Jego uczniów
i współpracowników.

W 2013 r. za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia 
w działalności państwowej i publicznej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pan Adam Mitura – nauczyciel po kres swoich dni – starał się, aby kształcenie młodych ludzi było jak najbardziej wszechstronne. Nigdy nie zapomnimy spotkania z młodzieżą naszej szkoły, w kolejną rocznicę stanu wojennego. Mimo kłopotów ze zdrowiem Pan Profesor znalazł czas, by spotkać się z młodymi ludźmi i dać im żywą lekcję historii.

Swoim życiem pokazywał, ile jest wart dla człowieka drugi człowiek, jakim darem są wolność i przyjaźń, co jest miarą człowieczeństwa. 

Dziękujemy Mu za to …

Dziękujemy również za Jego obecność na wspólnym spotkaniu z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w 2016 r. Było to nasze ostatnie spotkanie. Niech dobry Pan Mu to wynagrodzi.

Kwiaty zwiędną, znicze wypalą się i zgasną, ale dobro i piękno Jego duszy przenika nas 
i pozostanie w nas na zawsze. Żegnamy członka szkolnej rodziny, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, wspaniałego pedagoga i przyjaciela który pozostawił w historii naszej szkoły pięknie zapisaną kartę. 

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg, 
jedną nadzieję nam dając,

że kiedyś przekroczą też niebios próg ci,
którzy w bólu tutaj zostają”.

Rozstanie jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją, zatem do zobaczenia.